PUMAS

 Puma's Teachers
pumas


 


Pumas Teachers
 Johnson, Karen
Email:  k2johnso@rps.k12.ar.us
 
 Randolph, Victoria  
Email:  vrandolp@rps.k12.ar.us
 
 Rambo, John
Email:  jrambo@rps.k12.ar.us
 
 Wallace, Tina
Email:  twallace@rps.k12.ar.us